தினம் ஒரு ''காசி ஆனந்தன்'' கவிதை

முரண்.. இறைவனின் வாகனம் என்றான் நாயை அவதாரம் என்றான் பன்றியை இறைவனே என்றான் குரங்கை இவனே திட்டினான் என்னை நாயே! பன்றியே! குரங்கே!

Tuesday, November 10, 2009

சிவகங்கை சிறுவர் பார்வையற்றோர் பள்ளிக்கு உணவு வழங்கிய அன்று எடுத்த படம்,

No comments:

இன்னொறு இடுகை

Related Posts with Thumbnails